Algemene voorwaarden

Klantcontactquiz.nl

 1. Klantcontactquiz.nl is een handelsnaam van Inspire Sourcing Solutions B.V., hierna te noemen Klantcontactquiz.nl.
 2. Voor vragen of klachten kan contact worden opgenomen met de administratie van de  Klantcontactquiz.nl.

Inschrijving

 1. Inschrijving op de Klantcontactquiz.nl en deelname aan het spelelement impliceert aanvaarding van de spelregels en voorwaarden.
 2. Deelnemende bedrijven kunnen uitsluitend worden ingeschreven door een rechtsgeldige vertegenwoordiger van diens organisatie.
 3. Deelnemers van de Klantcontactquiz.nl (medewerkers) kunnen uitsluitend via deelnemende bedrijven en een rechtsgeldige vertegenwoordiger van diens organisatie worden aangemeld.
 4. Per e-mailadres is slechts één inschrijving mogelijk.
 5. Iemand die zich heeft ingeschreven op Klantcontactquiz.nl heet een eindgebruiker.
 6. Een eindgebruiker is een natuurlijk persoon, het is niet toegestaan om met meerdere e-mailadressen, meerdere accounts aan te maken.
 7. Gegevens van deelnemende organisaties en eindgebruikers worden niet aan derden verstrekt.

Quiz

 1. Het is voor een deelnemer mogelijk om een keer paar jaar deel te nemen rondom hetzelfde spel. 
 2. Klantcontactquiz.nl behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen eindgebruikers op enig moment te diskwalificeren of personen van deelname aan Klantcontactquiz.nl te weigeren. 
 3. Klantcontactquiz.nl is in ieder geval gerechtigd tot weigering of diskwalificatie wanneer een eindgebruiker één van de voorwaarden heeft overtreden, onvolledige of onjuiste informatie heeft opgegeven of op enige wijze toepasselijke wet- en regelgeving heeft overtreden.
 4. Over de Quiz, de uitslag en toewijzing van Awards en prijzen kan niet gecorrespondeerd worden.
 5. Bij geschillen over de quiz of deelname neemt Klantcontactquiz.nl in redelijkheid en in enige en finale instantie een beslissing met in achtneming van de belangen van de desbetreffende eindgebruiker. De eindgebruiker erkent dat hij aan deze beslissing geen rechten kan ontlenen noch dat hij hiertegen een bezwaar-, beroep- of klachtenprocedure kan starten.
 6. De eindgebruiker ontvangt na inschrijving door werkgever een periodieke nieuwsbrief van Klantcontactquiz.nl, deze wordt maximaal 12 keer per jaar verzonden. Per ontvangen nieuwsbrief heeft de eindgebruiker de mogelijkheid om zich hiervoor af te melden, indien hij of zij hier geen prijs opstelt.
 7. Klantcontactquiz.nl behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden of spelregels te allen tijde op enige wijze te wijzigen of aan te vullen. Dergelijke wijzigingen worden per e-mail of op www.klantcontactquiz.nl gecommuniceerd.
 8. Indien omstandigheden daartoe aanleiding geven is Klantcontactquiz.nl gerechtigd een spel c.q. Quiz geheel of gedeeltelijk af te gelasten zonder daarvan nadere aankondiging te doen.

Privacy Policy

Bij deelname aan spellen van Klantcontactquiz.nl worden door Klantcontactquiz.nl de persoonsgegevens verwerkt zoals gebruikersnaam en wachtwoord en emailadres. Gegevens van eindgebruikers worden uitsluitend gebruikt voor het verzenden van login gegevens (van de Quiz) en voortgang communicatie van Klantcontactquiz.nl. Elke deelnemer heeft de mogelijkheid om zich hiervoor af te melden, indien hij of zij hier geen prijs op stelt. 

 

Op Klantcontactquiz.nl wordt er gespeeld voor de sportieve eer.

Klantcontactquiz.nl biedt op geen enkele wijze geldprijzen, fysieke prijzen of andere prijzen van waarde aan, gekoppeld aan het spelresultaat van de spellen op Klantcontactquiz.nl. Het is niet toegestaan om op Klantcontactquiz.nl te spelen om prijzen. 

Intellectuele eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooi- en andere rechten, met betrekking tot de inhoud en het ontwerp van Klantcontactquiz.nl (waaronder foto’s, afbeeldingen, tekst, lay-out, geluid en ander materiaal of afbeeldingen, berichten van sponsors, advertenties en boodschappen, e.d.), alsmede met betrekking tot daarbij gebruikte software berusten bij Klantcontactquiz.nl, de betrokken sponsors en/of adverteerders.

Aansprakelijkheid

Klantcontactquiz.nl, de betrokken sponsors en/of adverteerders zijn niet verantwoordelijk en kunnen niet aansprakelijk worden gehouden voor directe of indirecte schade in welke vorm dan ook, ontstaan of voortvloeiende uit de Quiz of activiteiten op Klantcontactquiz.nl of de aan de Klantcontactquiz.nl onderliggende systemen. Als een bepaling van deze voorwaarden in strijd is met toepasselijk wet- of regelgeving of als een bevoegde rechter oordeelt dat een bepaling ongeldig, nietig of anderszins niet rechtsgeldig is, dan (i) zal een dergelijke bepaling worden geacht te worden geherformuleerd zodat deze zoveel mogelijk de in de oorspronkelijke bepaling vervatte bedoeling van Klantcontactquiz.nl weergeeft in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving, en (ii) zullen de overige voorwaarden, bepalingen, bedingen en beperkingen onverminderd van kracht blijven.

Gegevens

Klantcontactquiz.nl is een handelsnaam van Inspire Sourcing Solutions B.V. ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 74445502, bereikbaar onder 085 – 047 7741. Inspire Sourcing Solutions B.V. is gevestigd op de Veluwezoom 5, 1327 AA, Almere in Nederland.